Vedtægter

Selskabets navn er: Dansk Selskab for Rejsemedicin (Danish Society of Travel Medicine).

Selskabet har til formål at styrke interessen for rejsemedicin i Danmark, herunder forskning, uddannelse og internationale kontakter.

Punkt 1: Som ordinære medlemmer optages læger og andet autoriseret sundhedspersonale med interesse for rejsemedicin.
Punkt 2: Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret optages andre personer og firmaer med interesse for rejsemedicin.
Punkt 3: Ansøgning om medlemskab sker skriftligt til bestyrelsen , der træffer den endelige afgørelse vedrørende medlemskabet.

Selskabets bestyrelse vælges på generalforsamling og består af 5 personer og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Valgperioden er 3 år med mulighed for genvalg. Funktionstiden er maksimalt 6 sammenhængende år. Ved selskabets start vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 3 år, 1 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter for 2 år.

Bestyrelsen tegner selskabet. Bestyrelsen har mandat til at varetage selskabets økonomiske interesse. Selskabets kommunikation med medlemmerne og andre selskaber varetages af bestyrelsen, ligesom den varetager den internationale kommunikation for selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for afholdelse og indholdet af undervisning i rejsemedicin på forskellige niveauer. Bestyrelsen er forpligtet til at afholde et årligt videnskabligt møde, der – hvis det er muligt – afholdes i udlandet. Generalforsamlingen afholdes årligt i Danmark. Bestyrelsen bør bestræbe sig på, at ikke-bestyrelsesmedlemmer inddrages i diverse udvalgsarbejder.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år med følgende punkter på dagsordenen:
1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab samt oversigt over uddelte midler 4. Vedtagelse af kontingent 5. Orientering om nye medlemmer 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 2 revisorer hvert 3. år med mulighed for genvalg. Maksimalt 6 sammenhængende år. 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger annonceres af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel. Sager der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal tilstiles formanden skriftligt senest 3 uger før mødet. Indkaldelse med dagsorden fremsendes 14 dage før mødet.

Medlemmer er forpligtigede til at betale et medlemskontigent, hvis størrelse fastsættes ved den årlige generalforsamling. Medlemskab ophører ved udmeldelse, død eller eksklusion ved generalforsamlingens beslutning efter motiveret indstilling fra bestyrelsen. Eksklusion af medlemmer fra selskabet kræver 2/3 majoritet.Ved restance over 1 år betragtes medlemskabet som ophørt.

Selskabets medlemmer hæfter ikke personligt for selskabets økonomiske forpligtelser.

Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen og kræver kvalificeret majoritet (2/3 af de afgivne stemmer). Andre sager, udover §8, afgøres ved simpel stemmeflertal.

Bestyrelsen er bemyndiget til at søge støtte til gennemførelse af videnskabelige projekter, afholdelse af videnskabelige møder i udlandet, uddeling af rejselegater og tilskud til studierejser til selskabets medlemmer. Uddelingen af sådanne midler foretager bestyrelsen efter skriftlig ansøgning.

Bestyrelsen er bemyndiget til at søge selskabet optaget i Dansk Medicinsk Selskab samt skandinaviske og internationale selskaber med særlig interesse for rejsemedicin.

Selskabets opløsning kan kun vedtages ved skriftlig afstemning blandt samtlige ordinlre medlemmer og kun med 2/3 majoritet for opløsning.

Ved opløsning af selskabet beslutter den opløsende generalforsamling anvendelse af de tilstedeværende værdier.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i København den 17. januar 1997.

Niels Jakob Nielsen
Sekretær

M. Allan Victor
Kasserer

Mogens Rishøj Nielsen
Næstformand

Kjeld Gade
Bestyrelsesmedlem

Mads R. Buhl
Formand