Referat:

Referat af GF 2016

DANSK SELSKAB FOR REJSEMEDICIN

Danish Society of Travel Medicine

Referat fra Generalforsamling (GF) DSRM 28. oktober, M/S Museet for Søfart, Helsingør, kl. 16-23

 

 

Tema: ”Rejsemedicin og søfart”.

 

Efter en spændende rundvisning på museet og et inspirerende foredrag om ”sygdomme hos søfarende i et historisk perspektiv” ved Ole Sonne var der en række spændende indlæg om malaria   hos søfarende ved Lasse Vestergaard, rejsemedicinske opdateringer ved Steen Willumsen samt en opdatering på Zika virus epidemien og nye retningslinjer fra SSI ved Anders Koch. Vi håber at kunne lægge præsentationerne på hjemmesiden snarest. Under diskussionen kom det frem at Region Hovestaden nu tilbyder udsatte grupper gratis BCG vaccination på Gentofte Hospital, lungemedicinsk afdeling.

 

 

Efter pausen fortsattes med GF

 

1)Formand Steen Villumsen (SV) bød velkommen og ordstyrer erklærede GF for rettidigt og lovligt indkaldt. Der var ingen ændringer til den udsendte dagsorden

 

2) SV fremlagde bestyrelsens beretning som blev godkendt

 

3) Kasserer Annette Marboe (AM) fremlagde regnskabet. Der har ikke i 2015 været ekstern revision på regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 

4) Kontingent fastholdes uændret`

350 kr. for aktive medlemmer

175 kr. for ikke aktive medlemmer

100 kr. for medicinstuderende og seniorer over 70 år

5000 kr. for medicinalindustrimedlemsskab (DSRM har ikke haft sådanne medlemmer i en længere årrække)

 

5) Kasserer Annette Marboe og bestyrelsesmedlem Carsten Schade Larsen trådte ud af bestyrelsen og blev takket for deres lange aktive engagement i bestyrelsen.

 

6) Som nye medlemmer til bestyrelsen valgtes: Dorthe Houe, praktiserende læge fra Århus og Anders Kock. Lasse Vestergaard fortsætter som suppleant og som ny suppleant (til erstatning for Anders Koch) valgtes Sanne Jespersen, Hoveduddannelseslæge i infektionsmedicin ved Skejby Hospital, Århus.

 

7) Klaus Boss genvalgtes som revisor

 

8) Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne

 

9) Evt.

Intet under eventuelt

 

 

Pascal Magnussen, sekretær i DSRM København 31. oktober 2016

DANSK SELSKAB FOR REJSEMEDICIN

Danish Society of Travel Medicine

 

                                                                               

 

 

 

Referat af generalforsamling d. 08.09.2014.

 

Peter Skinhøj vælges som dirigent, og han konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

 

Formandsberetningen gennemgås af Carsten Schade Larsen. Beretningen er udsendt til medlemmerne og findes på hjemmesiden.

Formandsberetningen godkendes.

 

Regnskabet gennemgås af Steen Villumsen. Der er et – planlagt – mindre underskud, men fin kassebeholdning.

Regnskabet kan ses på hjemmesiden.

 

Kontingentet fastsættes uændret til 350 kr.

.For stud.med.èr og pensionister > 70 år dog 100 kr.

 

Nye medlemmer godkendes.

 

Carsten Schade Larsen og Pascal Magnussen er på valg og Zella Cassøe ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Da der er 3 nye kandidater – Steen Villumsen, Naja Zenius Jespersen og Anders Koch, vælger Sidsel at stille sin plads til rådighed, således at den nye bestyrelse bliver: Carsten Schade Larsen, Ida Gjørup, Pascal Magnussen, Annette Marboe, Steen Villumsen samt Anders Koch og Naja  Zenius Jespersen .

 

Der var intet under eventuelt.

 

 

 

Ved efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig  således:

 

Formand: Steen Villumsen (  fortsætter som kasserer året ud)

Næstformand: Carsten Schade Larsen

Sekretær: Annette Marboe

Pascal Magnussen

Ida Gjørup

Suppleanter:

Anders Koch og Naja Zenius Jespersen .

 

 

 

                                                                                        d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandsberetning 2013:

Dansk Selskab for Rejsemedicin Formandens beretning 2013-14

2013 har været et lidt turbulent år for bestyrelsen i DSRM, som har været nødt til at tage nogle afgørende beslutninger. Det har også betydet at bestyrelsen har valgt at rykke generalforsamlingen fra foråret til efter sommeren.

DSRM har arrangeret eller været involveret i følgende arrangementer det seneste år.

European Congress on Tropical Medicine and International Health 10-13. september, 2013:

I forbindelse med ECTMIH, der blev afholdt 10-13. september 2013 i København, var DSRM inviteret til at arrangere en session om rejsemedicin. DSRM havde inviteret Patricia Schlagenhauf (Geosentinel, EuroTravNet), Christoph Hatz (TropNet) og Peter Henrik Andersen (SSI) til at give en oversigt over infektioner hos rejsende. Patricia Schlagenhauf holdt desuden et oversigtsforedrag om malaria. Carsten Schade Larsen var chairman på sessionen.

Kongressen dækkede udgifter for rejse og ophold for én foredragsholder samt registreringsafgift for to. Heldigvis fik Christoph Hatz dækket sine udgifter fra anden side.

I forbindelse med kongressen inviterede DSRM Patricia Schlagenhauf ud og spise efter sessionen.

Kursus i international rejsemedicin Bangkok/Indonesien/Timor Leste (Østtimor) 2013

Årets udlandskursus gik til Bangkok, Indonesien og Timor Leste (Østtimor). Kursusledelsen bestod af Mads Buhl og Annette Marboe og undervisere på kurset var Mads Buhl og Carsten Schade Larsen.

Der var tilmeldt 30 deltagere, hvilket var max. antal deltagere. Der var indlagt én dags undervisning på Mahidol Universitetet, Bangkok. Desuden var der besøg på lokale sygehuse i Dili, Østtimor.

Man skulle på hjemrejsedagen flyve fra Flores til Denpasar, Bali og videre over Bangkok til København. Aftenen før meddelte det lokale flyselskab at de rykkede flytiden tre timer, hvilket betød at man ville komme for sent til flyet til Bangkok. Derfor blev man nødsaget til at skaffe billetter til en tidligere afgang med et andet selskab og det lykkedes at få alle med. DSRM har dækket udgifterne, ca. 600 kr. per billet, til flybilletterne. Det ødelagde dog lidt stemningen den sidste aften.

Desværre gav mange af deltagerne under kurset udtryk for at de var utilfredse med informationsniveau og kursusledelsens (Mads Buhl) attitude overfor lokale aktører og kursusdeltagerne. Dette gjorde sig også gældende i forbindelse med kurset til Amazonas/Brasilien i 2012. Det skal understreges at der ikke har været utilfredshed med det faglige indhold af

1

kurserne. Derfor valgte bestyrelsen efter hjemkomsten at udsende et evalueringsskema til kursusdeltagerne. På baggrund af disse har bestyrelsen efterfølgende besluttet at Mads Buhl ikke længere skal være kursusleder eller underviser på udlandskurserne. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Mads Buhl for hans mangeårige indsats og engagement i DSRM.

Besøg på Bairo Pite Hospital, Dili, Timor Leste

Der skal ikke herske tvivl om at DSRM forsat vil arrangere kurser i rejsemedicin til udlandet. Næste kursus i 2014 til Botswana og Victoria Falls er planlagt og annonceret. Kursusledelsen er Annette Marboe og Carsten Schade Larsen. Professor i tropesygdomme og parasitologi Eskild Petersen, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, er med som underviser.

Samtidig kan det oplyses at der allerede planlægges kursus i 2015, der formentlig vil blive afholdt primo november og gå til Amazonas/Brasilien.

Årsmøde 17-18. januar 2014

Årsmødet blev afholdt på Island Hotel i København. Det startede fredag med en rundvisning i det nye akvarium, Den Blå Planet” og efterfølgende foredrag med temaet ”Hav og strand” ved Dykkerlæge Charlotte Barfod, Havbiolog Arne Redsted Rasmussen og Læge Pascal Magnussen. Der var om aftenen festmiddag på hotellet. Lørdag formiddag var emnet ”VFR og Rejsemedicinsk opdatering” med indlæg af Professor Åse Bengaard, Overlæge Kim David, Afdelingslæge Peter Henrik Andersen og Overlæge Mads Buhl. Årsmødet var relativt velbesøgt med omkring 30 deltagere.

Kursus i rejsemedicin i Danmark:

Traditionen tro blev der afholdt et tredages kursus i rejsemedicin på Statens Serum Institut i perioden den 7-9. april 2014. Kursusledelsen bestod af Steen Villumsen, Ida Gjørup Skinhøj og Carsten Schade Larsen.

2

Med 35 deltagere var der tilfredsstillende tilmelding til kurset. Der var som noget nyt indført reduceret kursusafgift for yngre læger under uddannelse. Meget glædeligt betød det også at der var en del yngre læger tilmeldt kurset. Bestyrelsen mener det er vigtigt at vi får rekrutteret yngre medlemmer til selskabet.

Kursus i rejsemedicin: Demonstration af vektorer på zoologisk museum.

I lighed med tidligere år var der arrangeret besøg på zoologisk museum med demonstration af insekter, edderkopper, slanger og andre giftige dyr.

Økonomisk gav kurset et mindre overskud.
Der planlægges allerede nyt kursus på SSI i april 2015.
5th Northern European Conference on Travel Medicine (NECTM5), Bergen 5-8. juni 2014, Norge

DSRM har gennem flere år deltaget i et internationalt samarbejde, med rejsemedicinske selskaber i de øvrige skandinaviske lande (Norge, Sverige og Finland) og andre nordeuropæiske lande (England, Skotland, Irland, Tyskland og Holland) om at arrangere en Nordeuropæisk kongres i rejsemedicin. Forløberen til NECTM var Scandinavian Forum for Travel Medicine.

De deltagende selskaber indskyder alle et beløb på 8.000 Euro. De seneste kongresser har givet overskud. Det er de seneste år dog blevet tiltagende svært at skaffe sponsorstøtte.

NECTM5 blev afholdt i Bergen 5-8. juni 2014. Formanden Carsten Schade Larsen repræsenterede DSRM i Organizing og Scientific Commitee. Man havde forventet omkring 600 deltagere, men desværre endte antallet af kongresdeltagere omkring 400. Der deltog mindre end 10 danskere, fire

3

af disse var inviterede foredragsholdere. En af årsagerne til det lave antal danske deltagere er formentlig at der for første gang ikke var medicinalfirmaer, der havde inviteret til kongressen.

NECTM5, Bergen: Rundvisning på Lepra Museet, Skt. Jørgen i Bergen

Det endelig regnskab er endnu ikke gjort op, men det forventes at kongressen økonomisk løber rundt. Hvilket betyder at DSRM ́s indskud videreføres til næste kongres.

Der blev på et møde i forbindelse med kongressen vedtaget at næste NECTM i 2016 bliver afholdt i London. Håbet er at det vil betyde et betydeligt større antal kongresdeltagere. Det første planlægningsmøde bliver afholdt i London den 10. oktober, hvor Steen Villumsen repræsenterer DSRM.

Det forventes at kongressen i 2018 bliver arrangeret enten af Sverige eller Danmark. Derfor er det vigtigt at bestyrelsen og medlemmerne DSRM i de kommende år forbereder sig på denne spændende men store opgave.

Udvalg

DSRM er repræsenteret i et vaccineudvalg bestående af medlemmer fra Statens Serum Institut og en referencegruppe udpeget af relevante faglige selskaber. Vaccine udvalget gennemgår og opdaterer hvert år de landespecifikke forslag til forebyggelse af smitsomme sygdomme ved udlandsrejse. Disse publiceres i EPI-NYT, senest i EPI-NYT Uge 27a+b, 2014. Carsten Schade Larsen har indtil videre erstattet Mads Buhl, som repræsentant for DSRM.

Bestyrelsen ser gerne at selskabets medlemmer deltog mere aktivt i selskabet. Derfor modtages gerne forslag til evt. andre udvalg, der kunne være med til at styrke selskabet aktiviteter til fordel for medlemmerne og de rejsende.

4

Dansk Selskab for Rejsemedicins Legater

Selskabet uddelte et rejselegat til læge Kristine Klintebjerg til deltagelse i NECTM5 i Bergen. Kristine Klintebjerg havde fået optaget et abstract med titlen ”Dirofilaria repens in Denmark” til oral præsentation.

DSRM i fremtiden

Det fremgår af selskabets hjemmeside at Selskabet er stiftet den 17. januar 1997 og er en forening af fortrinsvis læger og personer inden for sundhedsfagene med interesse for rejsemedicin. Selskabet har som hovedformål ”at styrke interessen for rejsemedicin i Danmark herunder forskning, uddannelse og internationale kontakter”.

Selskabet har eksisteret i 17 år og i den periode har der kun været to formænd. En del af de medlemmer, der har været med til at etablere og præge selskabet nærmer sig pensionsalderen og der er behov for at få yngre kræfter ind i selskabet og bestyrelsen, som kan være med til at præge fremtiden.

Bestyrelsen mener forsat at kurserne i rejsemedicin og de årlige møder er de væsentligste aktiviteter for at udbrede kendskabet til rejsemedicin. Vi ser gerne at medlemmerne bliver inddraget mere i planlægningen af selskabets aktiviteter i fremtiden og vil hilse alle forslag og initiativer til forbedring velkommen.

Med venlig hilsen

Carsten Schade Larsen
Formand Dansk Selskab for Rejsemedicin
 

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamlingen 2012

Bestyrelsens beretning 2012

Årsrapport 2012

ranitidin lek ranitidin je lek za ranitidin 300 ratiopharm

Seneste nyhed


Julemøde om rabies
1. december 2019Selskabet afholder julemøde med tema om 'Rabies hos rejsende' mandag d. 2. december kl. 17.00 i Domus Medica i Købehavn. Se yderligere information inlkusiv information om tilmelding i invitationen.Julemøde om Rabies hos rejsende.pdf